پرسپولیس دهه 50-60
علی پروین در عزاداری امام حسی(ع)
سلطان علی پروین