سامانه عدد ۴ اعلام کرد فعلا آبی ها عدد ۴ رو نفرستید تا ببینیم چه خاکی باید به سرمون بریزیم
داریم میاریم برات جام رو