متخصص زمان بندی استفاده از واژه ها است. گاهی هم مثل باد می چرخد. خوب فهمیده کجا از چه واژه هایی استفاده کند. روز اولی که به تهران رسید، کنفرانس خبری گذاشت تا خودش را به رسانه ها بشناساند. متبحرانه از جو آن روزهای فضای...
با اینکه در چند مورد خارج از دایره فوتبالی اصلا باهاش موافق نیستم از توسل کردن به ائمه اطهار و چسبیدن به موارد دینی در نتیجه گیری و چسبیدن به ارکان حکومت برای رسیدن به منافع که امروزه متداول شده و قلعه‌نویی اولی و اخریش...
حمایت مافیای قدرت و عادل فردوسی پور از رحمتی و استقلال. قهرمانی در جام حذفی به هر شکل ممکن