گلزنی پسر پرسپولیس و پیشکش آن به کاپیتان نوروزی در آمریکا