ادمین جان من به خاک سیاه نشسم با این شرطبندیام همه اعتبارم دود شده داری دستی به من ۱۰۰۰ تا دیگه بدی جبران میکنم اگه برنده شدم!