چرا وقتی خوب هم بازی می کنیم می بازیم؟ نمی گم خیلی عالی بودیم ولی حداقل از ازبکستان بهتر بودیم... آخه چراااا؟
با باخت ایران مقابل ازبکستان هفته کابوس وار ایران کامل شد تا صعود به جام جهانی به اما اگر کشیده شود.