آخرین بازیه ایرانو که دیدم بازی مقدماتی جامه جهانی ۹۸ با سوریه تو استادیوم آزادی بود. صد هزار نفر بیشتر بود. سندلی نبود. هنوز سکوها بتون بوود. با پدرم رفتم ۱۴ سالم بود. بازی ۲-۲ شد. همون سال اومدیم کانادا. حالا پسر و دخترم رو...