هیچوقت گلایه یا شکایت نکرد
این عكس عیدى من تاجى به پرسپولیسیه اصیل Naderf