تصویر آندرانیک اسکندریان ستاره فقید باشگاه تاج در برابر مارادونای بزرگ.