ببخشید اگه احساس کردی داره بهت توهین میشه..ببخشید اگه دلت شکست و بغض گلوت رو فشرد...ببخشید اگه ناسپاسی کردن..ببخشید اگه احساس کردی انی که واست منبر رفته چیزی نمیدونه و مجبور بودی گوش کنی..با ما بودن یعنی همین حس...
Irina, ۲۹, set tongues wagging soon after her split from Ronaldo at Christmas by claiming in an interview: “I love honest men and a I love a man who is loyal to women.” Brazilian model Andressa Urach claimed during the couple’s five year relationship that the footballer had cheated on Irina with her. Cristiano, ۳۰, accused Urach, ۲۷, of “pure...
به بهانه همین لبخند خوشگل علی کریمی..همین برد احساسی دربی..همین سه هیچ لخویا..واسه سیکس پک عابدزاده..انرژی مثبتش..نجابت مهدی مهدوی کیا...حرمت رفاقتش..قد و بالای بنگر...استایل سوشا..به همین بغض درخشان...به همین ممد نوری...به همین...
کوروش، اگه دیگه به آزادی و منشور حقوق بشرت اعتقادی نداری..اگه ظلم به مردم ایران و..فقر فراگیر دیگه برات مهم نیست..به فکر مقبره خودت باش..قبره تو آب گرفته..پاشو کوروش..خودت رو به خواب نزن..