۲۱ مرداد ۱۳۹۸ (12 August 2019)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ (5 August 2019)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ خرداد ۱۳۹۸ (29 May 2019)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ (7 May 2019)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ (30 April 2019)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ (26 April 2019)
تا الان ۱۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ (23 April 2019)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ فروردین ۱۳۹۸ (17 April 2019)
تا الان ۴۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ (8 April 2019)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ فروردین ۱۳۹۸ (26 March 2019)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟