۲۸ فروردین ۱۳۹۸ (17 April 2019)
تا الان ۵۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ (8 April 2019)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ فروردین ۱۳۹۸ (26 March 2019)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ (11 March 2019)
تا الان ۳۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ اسفند ۱۳۹۷ (7 March 2019)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ (4 March 2019)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ اسفند ۱۳۹۷ (24 February 2019)
تا الان ۹۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ بهمن ۱۳۹۷ (19 February 2019)
تا الان ۲۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ (12 February 2019)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ آذر ۱۳۹۷ (12 December 2018)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟