۱۰ اسفند ۱۳۹۷ (1 March 2019)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ اسفند ۱۳۹۷ (22 February 2019)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ بهمن ۱۳۹۷ (14 February 2019)
تا الان ۵۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ (10 February 2019)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ آذر ۱۳۹۷ (15 December 2018)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ آذر ۱۳۹۷ (25 November 2018)
تا الان ۱۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ مهر ۱۳۹۷ (28 September 2018)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟