۳۰ بهمن ۱۳۹۷ (19 February 2019)
تا الان ۱۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ (12 February 2019)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ (5 February 2019)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ آذر ۱۳۹۷ (25 November 2018)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ آبان ۱۳۹۷ (9 November 2018)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ آبان ۱۳۹۷ (1 November 2018)
تا الان ۶۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ آبان ۱۳۹۷ (27 October 2018)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ مهر ۱۳۹۷ (19 October 2018)
تا الان ۶۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟