۳۰ تیر ۱۳۹۷ (21 Jul 2018)
۲۶ تیر ۱۳۹۷ (17 Jul 2018)
۲۶ تیر ۱۳۹۷ (17 Jul 2018)
۲۵ تیر ۱۳۹۷ (16 Jul 2018)
۲۵ تیر ۱۳۹۷ (16 Jul 2018)
۲۴ تیر ۱۳۹۷ (15 Jul 2018)
۲۴ تیر ۱۳۹۷ (15 Jul 2018)
۲۴ تیر ۱۳۹۷ (15 Jul 2018)
۲۴ تیر ۱۳۹۷ (15 Jul 2018)
۲۴ تیر ۱۳۹۷ (15 Jul 2018)
۲۴ تیر ۱۳۹۷ (15 Jul 2018)
۲۴ تیر ۱۳۹۷ (15 Jul 2018)
۲۴ تیر ۱۳۹۷ (15 Jul 2018)
۲۴ تیر ۱۳۹۷ (15 Jul 2018)
۲۴ تیر ۱۳۹۷ (15 Jul 2018)
برای مشاهده جدول رده‌بندی و برنامه بازی‌های مرحله گروهی، گروه موردنظر را از لیست زیر انتخاب‌کنید: