۱۱ آذر ۱۳۹۲ (2 December 2013)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ آبان ۱۳۹۲ (4 November 2013)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ آبان ۱۳۹۲ (25 October 2013)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ مهر ۱۳۹۲ (18 October 2013)
تا الان ۶۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ مهر ۱۳۹۲ (4 October 2013)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ شهریور ۱۳۹۲ (20 September 2013)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ شهریور ۱۳۹۲ (14 September 2013)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ شهریور ۱۳۹۲ (5 September 2013)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ شهریور ۱۳۹۲ (2 September 2013)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ شهریور ۱۳۹۲ (23 August 2013)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ مرداد ۱۳۹۲ (15 August 2013)
تا الان ۱۰۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ مرداد ۱۳۹۲ (10 August 2013)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟