۲۸ آبان ۱۳۹۵ (18 November 2016)
تا الان ۴۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ (20 September 2016)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ شهریور ۱۳۹۵ (15 September 2016)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ (10 September 2016)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ مرداد ۱۳۹۵ (11 August 2016)
تا الان ۴۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ (6 August 2016)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ مرداد ۱۳۹۵ (25 July 2016)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ (13 May 2016)
تا الان ۳۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ (24 April 2016)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ فروردین ۱۳۹۵ (14 April 2016)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ اسفند ۱۳۹۴ (11 March 2016)
تا الان ۹۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ اسفند ۱۳۹۴ (6 March 2016)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟