۲۲ دی ۱۳۹۹ (11 January 2021)
تا الان ۱۳۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ (6 February 2020)
تا الان ۹۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ (22 September 2019)
تا الان ۸۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ (30 March 2019)
تا الان ۱۰۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ مهر ۱۳۹۷ (27 September 2018)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ اسفند ۱۳۹۶ (1 March 2018)
تا الان ۱۵۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ آبان ۱۳۹۶ (26 October 2017)
تا الان ۹۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ (12 February 2017)
تا الان ۲۳۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ (16 September 2016)
تا الان ۸۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ فروردین ۱۳۹۵ (15 April 2016)
تا الان ۲۴۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ آبان ۱۳۹۴ (30 October 2015)
تا الان ۲۷۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ (15 May 2015)
تا الان ۲۹۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ آذر ۱۳۹۳ (23 November 2014)
تا الان ۲۳۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ دی ۱۳۹۲ (17 January 2014)
تا الان ۱۳۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ شهریور ۱۳۹۲ (6 September 2013)
تا الان ۱۰۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟