۱۱ آذر ۱۳۹۰ (2 December 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ آبان ۱۳۹۰ (18 November 2011)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ آبان ۱۳۹۰ (30 October 2011)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ مهر ۱۳۹۰ (21 October 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ مهر ۱۳۹۰ (30 September 2011)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ شهریور ۱۳۹۰ (15 September 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ شهریور ۱۳۹۰ (24 August 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ مرداد ۱۳۹۰ (16 August 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟