وریا غفوری، سرانجام چوب ایستادن در کنار مردم را خورد!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
درود بیکران بر وریا غفوری پهلوان ... پاینده باشی و تندرست.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۱ )