پرویز برومند خیانت به ناصرحجازی را یادت رفت!؟

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
روزگار بدی شده است پیشکسوتی که خودش احترام مربی باشگاه را نگه نداشت و با کم کاری باعث اخراج ناصر حجازی شد، امروز حرف از منافع استقلال می زند. شاید توهین هایش در رختکن را مربی وقت فراموش کرده است. اگر آن بازی پنج نفر کم کاری نمیکردند پروژه اخراج حجازی اجرایی نمی شد. حیف که برخی ها کم حافظه هستند و خیانت ها را زود فراموش می کنند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )