کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را در مورد تعدادی از پرونده‌ها اعلام کرد که براساس آن باشگاه ذوب‌آهن در چهار پرونده محکوم شد.

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را در مورد تعدادی از پرونده‌ها اعلام کرد که براساس آن باشگاه ذوب‌آهن در چهار پرونده محکوم شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد که به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت مجید محافظت‌کار از باشگاه ذوب‌آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۶۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶ میلیون و ۶۷۷ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و درباره مابقی خواسته به میزان ۸۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت مجتبی حسینی از باشگاه ذوب‌آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۶ میلیون و ۳۲۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ یک میلیارد و ۴۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت میلاد داودی از باشگاه پاس همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۸۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲ میلیون و ۷۵۳ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ ۵۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* با توجه به شکایت صادق غفاریان از باشگاه ذوب‌آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵ میلیون و ۸۸۶ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. کمیته وضعیت نسبت به دعوای خواهان بابت مابقی خواسته قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت مهدی خانه آباد از باشگاه ذوب‌آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۶۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. دعوی مهدی خانه آباد نسبت به مازاد محکوم به مردود اعلام می‌شود.

آرای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

این خبر حدود ۱ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.