پرسپولیس قهرمان میشه - خدا میدونه که حقشه - به لطف یزدان و بچه ها - پرسپولیس قهرمان میشه , پرسپولیس قهرمان میشه ....