پرسپولیس - بنیادکار (* عکس: جاوید نیکپور)
کی روش در محاصره !! هنوز چند ساعت نگذشته بود از شکست ایران ! در حالی که تمام مردم ایران در شک حذف ناجوانمردانه ایران بودن مخالفان کی روش قلم انتقادرو دست گرفتن و شروع به بد گوی به مربی کهنه کار تیم ملی کردن ! کسانی که مدت...