اسمالینگ، مدافع منچستریونایتد در صفحه اجتماعی خود در فیس بوک عکسی را منتشر کرد که جنجال زیادی در رسانه‌های اروپایی و عربی به دنبال داشت. این مدافع ملی‌پوش عکس خود را در حالی که لباس عربی پوشیده بود و خود را به شکل...
اﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ, ﻋﺰﺕ ﺟﺎﻥ ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺪاﻓﻊ ﭼﭗ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﺗﺎﺝ و ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﺭﻭﺣﺶ ﺷﺎﺩ و ﻳﺎﺩﺵ ﮔﺮاﻣﻲ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﭽﻜﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻲ ﻟﻂﻔﻲ اﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ,ﻓﺪﺭاﺳﻴﻮﻥ, ﻭﺯاﺭﺕ ﻭﺭﺯﺵ,ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩاﻭﺭﻱو ...ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﻴﺎ ﺗﻴﻢ ﺭا ﺭﺳﺎﻧﺪﻳﺪ, اﺯ ﻫﻤﻮﻥ اﻭﻝ ﺗﻴﻢ ﺭﻭ ﺗﻮ ﻟﻴﮓ ﺿﻌﻴﻒ...
ﻫﻤﮕﻲ ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻴﺪ, ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺳﻮﻡ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚ اﺳﺖ
ﻳﺎﻫﻮ ﻧﻮﺷﺖ: ﮔﻞ ﺑﻲ ﻧﻆﻴﺮ ﭘﺎﺩاﺵ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻱ اﻧﺪﻭ