این عکس حدود ۸ سال پیش توسط hamidreza86 فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط hamidreza86 فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط hamidreza86 فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط hamidreza86 فرستاده شده و ۱۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
ﺑﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ اﺯ ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﻓﻮﺗﺑﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﺮﻓﺘﻴﻢ ﺟﻠﻮﻱ ﺗﻠﻮﺯﻳﻮﻥ ﺗﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺸﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻲ ﺫﻭﻕ و ﺷﻮﻕ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﻜﺮﺩﻳﻢ ,ﺗﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻴﺸﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻞ ﺗﻮ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﺟﻤﻊ ﻣﻴﺸﺪﻥ ﻛﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻨﻴﻢ, ﺳﺮ ﻛﻲ ﻛﺎﻛﺮﻭ ﺑﺎﺷﻪ, ﻛﻲ ﺳﻮﺑﺎﺳﺎ ﺑﺎﺷﻪ, ﻛﻲ ﻭاﻛﻲ و ﻛﻲ ﻭاﻛﺎﺷﻲ ﺯﻭﻣﺎ ﺩﻭا ﻣﻴﻜﺮﺩﻳﻢ, ﺗﺎ ﻏﺮﻭﺏ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﻜﺮﺩﻳﻢ ﻣﻴﺎﻣﺪﻳﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻭ ﭘﺎﻱ ﺯﺧﻤﻲ ,ﺗﺎﺯﻩ ﻳﻚ ﭘﺲ ﻛﺘﻚ ﻫﻢ اﺯ ﻣﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩﻳﻢ. ﺗﻮ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻳﮕﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮊاﭘﻦ, ﺩﻗﻴﻘﺎ...
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط hamidreza86 فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
ﻛﺎﺳﻤﻮﺱ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ و ﺑﺎﺭﺳﻠﻮﻧﺎ
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط hamidreza86 فرستاده شده و ۱۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
از قرار معلوم یکی از جانبازان جنگ تحمیلی که پس از مجروح شدن به علت وضع وخیمش به ایتالیا اعزام شده بود در یکی از بیمارستان‌های شهر رُم به طور اتفاقی متوجه می‌شود که خانم پرستاری که از او مراقبت می‌کند نام خانوادگی‌اش «مالدینی» است. ابتدا تصور می‌کند که تشابه اسمی باشد اما در نهایت از او سؤال می‌کند که آیا با پائولو مالدینی ستاره شهیر تیم میلان ایتالیا نسبتی دارد؟ خانم پرستار در پاسخ می‌گوید که پائولو مالدینی برادر وی است، دوست جانباز نیز در حالی‌که بسیار خوشحال شده بود از خانم پرستار خواهش می‌کند اگر ممکن است عکسی از پائولو مالدینی برایش به...
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط hamidreza86 فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﻳﺮﻥ, ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻪ ﺟﺎﻡ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﻓﻘﻄ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﻤﻊ اﻟﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎ, ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻴﻜﻲ ﺗﺎﻛﺎﻱ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺮ
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط hamidreza86 فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
ﻳﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮ ﻣﺤﻠﻤﻮﻥ ﻳﺎ ﺗﻮ ﻋﺮﻭﺳﻲ ﻫﺎ, ﻛﺴﻲ ﻛﺖ و ﺷﻠﻮاﺭ ﺑﺎ ﻛﺘﻮﻧﻲﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﺮﺩ, ﻛﻠﻲ ﺳﻮﮊﺵ ﻣﻴﻜﺮﺩﻳﻢ و ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﻱ اﻭﻥ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪا ﺳﻮﮊﻩ ﻣﺤﻞ و ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺑﻮﺩ, ﺭاﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺯﺷﺖ ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﻩ ﺯﺷﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺫﻫﻦ اﺩﻣﻬﺎﺳﺖ
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط hamidreza86 فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
ﺗﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺭا ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﻛﺮﺩ, اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺳﺮﻱ ا اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺷﺪ, و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻧﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺭا ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺭﺩ ﺑﻮﻓﻮﻥ, ﻛﺎﻧﺎﻭاﺭﻭ, اﻭﺭﺗﮕﺎ, ﻛﺮﺳﭙﻮ, ﻭﺭﻭﻥ, اﻟﻦ ﺑﻮﻗﻮﺳﻴﺎﻥ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺑﻮﻟﻴﻦ, ﺩﺭ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﺩاﺷﺘﻦ و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻴﺎﻥ ﻓﺮاﻧﻜﻮ ﺯﻭﻻ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﺩاﺷﺖ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 1999 ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ اﺭﻭﭘﺎ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩ
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط hamidreza86 فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط hamidreza86 فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ سال پیش توسط hamidreza86 فرستاده شده و ۱۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟