وقتی که جواب وطن فروش و بی حیای بی صفت را محترمانه بدهی دور بر میدارد. این عکس خطاب به ننر خان و آیدی جدیدش نوش و البته تمامی کسانی که برایش لایک گذاشتند است، تا عکس برانکو با عنوان جعلی «تیم ملی من پرسپولیس است» تحویل ما...