دختری که برای دفاع از ناموس خود مرتکب قتل شده بود قصاص شد!