کارما یعنی همان تیرکی که خدانور را بهش بستند دقیقه آخر فرو رفت به جمهوری اعدامی و مزدورانش
علی کریمی: خدایا کتلت رو از سفره مردم حذف نکن!