یاد همه قربانیان PS۷۵۲ گرامی باد
این سیلی از طرف مردم ایران بود به تربچه عوظما، تشکر از احمد موسوی.💪