چه میکنه، وریا... 👌👍👍👍
حکومت پوشالی یعنی این.... وقاحت تا چه حد؟؟؟ لااقل از طرفداران خودتان"بسیجی های" دوزاری خجالت بکشید، این حقارت بیشتر باعث خنده مردم شد.🤐😂
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۱ )