بدرود کیروش، بدرود...😡
عشق مردم به تو نه فقط تنها برای آگاهی در مسائل فنی و دانشِ به روزت در فوتبال امروزی بود بلکه بیشتر بخاطر ایستادگیت در برابر حکومت ظلم و بی نظمیش، عاشقت شدند و چون به گونه ای هم دردشان بودی، به تو عشق می ورزیدند و تو را از خود میدانستند ولی، تو این عشق را با پول های زیر میزی همان حکومت، عوض کردی و اینبار که آمدی با چرخشی ۱۸۰ درجه ای، کیروشی دیگر شدی... دیگر آن همه لطف و گرمایش دوست داشتن را از طرف مردم نخواهی دید. بعد از این بازی ها بیا بگو چقدر پول بدیم بهت که بری خانه ات .بدرود 🥲😡
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )