بدل محمد دادکان
Jeremy Corbyn سیاستمدار عضو حزب کارگر بریتانیا بدل محمد دادکان

منبع عکس:

http://www.theguardian.com/commentisfree/۲۰۱۵/jun/۰۴/jeremy-corbyn-vital-labour-leadership-debate
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )