از اينستاگرام احمدرضا عابدزاده
سال ۱۴۰۲ بر همگی مبارک♥️ هموطن نوروز تو پیروز باد / ای وطن هر روز تو نوروز باد
بعد از این هر روز بهتر روز ما / جاودانه تا ابد نوروز ما . . .
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )