ویسکی "جانی.واکر" روی جلد مجله استقلال!
ویسکی "جانی واکر" خودش رو به ایران رسوند!!!
به جلد روزنامه استقلال، چاپ 15 سپتامبر، نگاه کنید؛ روی اتوبوس تیم استقلال، گوشه بالا سمت چپ، لوگوی ویسکی "جانی.واکر" به اندازه کافی بزرگ و واضح چاپ شده! خیلی خوبه! من "جانی.واکر" دوست دارم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )