فرمان اطلاعات و سپاە برای ایجاد موج رسانەای با ھدف تخریب وریا غفوری!
مواضع مردمی وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال، بویژە موضعگیری شجاعانە در قبال دختر آبی محبوبیت وریا در میان نە تنھا ھواداران فوتبال، بلکە در سطح مردم عادی را بسیار بالا بردە است. محبوبیت سلبریتی ھای مردمی برای جمھوری اسلامی یک تابو و خط قرمز است.

رسانەھای وابستە بە اطلاعات و سپاە سناریوی ایجاد موج رسانەای تھمت و افترا برای تخریب و بدنام کردن وریا غفوری را شروع کردەاند. مردم ھوشیارباشند و برای خنثی کردن این موج حکومتی تلاش کنند حمایت از وریا را افزایش دھند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )