او هیچکس را نداشت
یک قتل حکومتی دیگر
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )