کبوتر با کبوتر باز با باز ... کند همجنس با همجنس پرواز
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳۵ )