۲۵ مرداد ۱۳۹۲ (16 August 2013)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ مرداد ۱۳۹۲ (7 August 2013)
تا الان ۱۱۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ مرداد ۱۳۹۲ (5 August 2013)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ فروردین ۱۳۹۲ (12 April 2013)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ فروردین ۱۳۹۲ (7 April 2013)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ اسفند ۱۳۹۱ (15 March 2013)
تا الان ۹۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ اسفند ۱۳۹۱ (2 March 2013)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ اسفند ۱۳۹۱ (23 February 2013)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ بهمن ۱۳۹۱ (15 February 2013)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ بهمن ۱۳۹۱ (4 February 2013)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ بهمن ۱۳۹۱ (25 January 2013)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟