۱۱ شهریور ۱۳۹۵ (1 September 2016)
تا الان ۵۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ خرداد ۱۳۹۵ (7 June 2016)
تا الان ۷۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ خرداد ۱۳۹۵ (2 June 2016)
تا الان ۴۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ فروردین ۱۳۹۵ (29 March 2016)
تا الان ۷۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ فروردین ۱۳۹۵ (24 March 2016)
تا الان ۶۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ بهمن ۱۳۹۴ (22 January 2016)
تا الان ۱۸۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ دی ۱۳۹۴ (18 January 2016)
تا الان ۱۲۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ دی ۱۳۹۴ (15 January 2016)
تا الان ۱۴۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ دی ۱۳۹۴ (12 January 2016)
تا الان ۳۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ آبان ۱۳۹۴ (17 November 2015)
تا الان ۶۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ آبان ۱۳۹۴ (12 November 2015)
تا الان ۱۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ مهر ۱۳۹۴ (13 October 2015)
تا الان ۷۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ مهر ۱۳۹۴ (8 October 2015)
تا الان ۸۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ شهریور ۱۳۹۴ (8 September 2015)
تا الان ۵۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ شهریور ۱۳۹۴ (3 September 2015)
تا الان ۵۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟