۲ بهمن ۱۳۹۴ (22 January 2016)
تا الان ۱۸۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ دی ۱۳۹۴ (18 January 2016)
تا الان ۱۲۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ دی ۱۳۹۴ (15 January 2016)
تا الان ۱۴۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ دی ۱۳۹۴ (12 January 2016)
تا الان ۳۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ آبان ۱۳۹۴ (17 November 2015)
تا الان ۶۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ آبان ۱۳۹۴ (12 November 2015)
تا الان ۱۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ مهر ۱۳۹۴ (13 October 2015)
تا الان ۷۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ مهر ۱۳۹۴ (8 October 2015)
تا الان ۸۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ شهریور ۱۳۹۴ (8 September 2015)
تا الان ۵۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ شهریور ۱۳۹۴ (3 September 2015)
تا الان ۵۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ خرداد ۱۳۹۴ (16 June 2015)
تا الان ۱۴۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ خرداد ۱۳۹۴ (11 June 2015)
تا الان ۵۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ فروردین ۱۳۹۴ (31 March 2015)
تا الان ۱۲۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ فروردین ۱۳۹۴ (31 March 2015)
تا الان ۹۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ فروردین ۱۳۹۴ (29 March 2015)
تا الان ۸۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟