۲۸ فروردین ۱۳۹۷ (17 April 2018)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ (19 February 2018)
تا الان ۱۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ فروردین ۱۳۹۶ (11 April 2017)
تا الان ۶۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ اسفند ۱۳۹۵ (13 March 2017)
تا الان ۵۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ فروردین ۱۳۹۵ (6 April 2016)
تا الان ۲۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ اسفند ۱۳۹۴ (15 March 2016)
تا الان ۲۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ (5 May 2015)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ اسفند ۱۳۹۳ (4 March 2015)
تا الان ۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟