۸ بهمن ۱۳۹۸ (28 January 2020)
تا الان ۶۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ بهمن ۱۳۹۷ (19 February 2019)
تا الان ۲۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ فروردین ۱۳۹۷ (2 April 2018)
تا الان ۴۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ بهمن ۱۳۹۶ (13 February 2018)
تا الان ۷۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ فروردین ۱۳۹۶ (10 April 2017)
تا الان ۱۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ (14 March 2017)
تا الان ۱۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ (23 April 2014)
تا الان ۴۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ اسفند ۱۳۹۲ (11 March 2014)
تا الان ۱۲۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ (23 April 2013)
تا الان ۹۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ اسفند ۱۳۹۱ (27 February 2013)
تا الان ۱۰۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ (2 May 2012)
تا الان ۴۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ اسفند ۱۳۹۰ (6 March 2012)
تا الان ۴۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ فروردین ۱۳۹۰ (6 April 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟