۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ (20 May 2019)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ (12 March 2019)
تا الان ۳۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ اسفند ۱۳۹۶ (12 March 2018)
تا الان ۷۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ اسفند ۱۳۹۶ (6 March 2018)
تا الان ۸۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ خرداد ۱۳۹۶ (29 May 2017)
تا الان ۱۵۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ خرداد ۱۳۹۶ (22 May 2017)
تا الان ۶۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ (24 April 2017)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ اسفند ۱۳۹۵ (21 February 2017)
تا الان ۱۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ خرداد ۱۳۹۵ (25 May 2016)
تا الان ۴۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ (18 May 2016)
تا الان ۴۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ (6 May 2015)
تا الان ۲۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ اسفند ۱۳۹۳ (3 March 2015)
تا الان ۲۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ فروردین ۱۳۹۳ (1 April 2014)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ اسفند ۱۳۹۲ (18 March 2014)
تا الان ۳۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ (30 April 2013)
تا الان ۵۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟