۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ (14 May 2018)
تا الان ۹۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ (7 May 2018)
تا الان ۷۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ (13 March 2018)
تا الان ۱۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ اسفند ۱۳۹۶ (5 March 2018)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ (9 May 2017)
تا الان ۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ اسفند ۱۳۹۴ (2 March 2016)
تا الان ۶۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ اسفند ۱۳۹۴ (24 February 2016)
تا الان ۶۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ فروردین ۱۳۹۳ (2 April 2014)
تا الان ۷۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ اسفند ۱۳۹۲ (18 March 2014)
تا الان ۹۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ (24 April 2013)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ اسفند ۱۳۹۱ (26 February 2013)
تا الان ۸۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ فروردین ۱۳۹۱ (18 April 2012)
تا الان ۴۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ فروردین ۱۳۹۱ (3 April 2012)
تا الان ۴۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟