۲ بهمن ۱۳۹۴ (22 January 2016)
تا الان ۱۸۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ مهر ۱۳۹۴ (13 October 2015)
تا الان ۷۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ بهمن ۱۳۹۳ (23 January 2015)
تا الان ۴۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ دی ۱۳۹۳ (20 January 2015)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ دی ۱۳۹۳ (16 January 2015)
تا الان ۳۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ دی ۱۳۹۳ (12 January 2015)
تا الان ۳۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ دی ۱۳۹۲ (12 January 2014)
تا الان ۳۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ آبان ۱۳۹۱ (14 November 2012)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟