۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ (23 April 2019)
تا الان ۵۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ (8 April 2019)
تا الان ۶۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ فروردین ۱۳۹۷ (16 April 2018)
تا الان ۳۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ اسفند ۱۳۹۶ (20 February 2018)
تا الان ۶۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ مهر ۱۳۹۶ (17 October 2017)
تا الان ۷۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ مهر ۱۳۹۶ (26 September 2017)
تا الان ۹۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ خرداد ۱۳۹۶ (30 May 2017)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ خرداد ۱۳۹۶ (23 May 2017)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ (24 April 2017)
تا الان ۵۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ اسفند ۱۳۹۵ (21 February 2017)
تا الان ۹۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ (3 May 2016)
تا الان ۳۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۱ فروردین ۱۳۹۵ (19 April 2016)
تا الان ۴۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ خرداد ۱۳۹۴ (26 May 2015)
تا الان ۱۸۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ (19 May 2015)
تا الان ۱۳۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ فروردین ۱۳۹۴ (8 April 2015)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟