۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017)
تا الان ۹۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ مهر ۱۳۹۵ (11 October 2016)
تا الان ۱۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ بهمن ۱۳۹۳ (31 January 2015)
تا الان ۳۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ بهمن ۱۳۹۳ (26 January 2015)
تا الان ۶۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ بهمن ۱۳۹۳ (22 January 2015)
تا الان ۳۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ دی ۱۳۹۳ (17 January 2015)
تا الان ۳۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ دی ۱۳۹۳ (13 January 2015)
تا الان ۱۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ دی ۱۳۹۳ (10 January 2015)
تا الان ۱۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ آبان ۱۳۹۳ (18 November 2014)
تا الان ۱۲۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ خرداد ۱۳۹۲ (18 June 2013)
تا الان ۱۴۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ مهر ۱۳۹۱ (16 October 2012)
تا الان ۱۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟