۳۰ دی ۱۳۹۷ (20 January 2019)
تا الان ۱۳۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ دی ۱۳۹۷ (17 January 2019)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ دی ۱۳۹۷ (13 January 2019)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ دی ۱۳۹۷ (9 January 2019)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ فروردین ۱۳۹۵ (29 March 2016)
تا الان ۷۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ مهر ۱۳۹۴ (8 October 2015)
تا الان ۸۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ دی ۱۳۹۳ (17 January 2015)
تا الان ۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ دی ۱۳۹۳ (13 January 2015)
تا الان ۲۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ دی ۱۳۹۳ (10 January 2015)
تا الان ۱۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ خرداد ۱۳۹۲ (22 May 2013)
تا الان ۱۰۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ آبان ۱۳۹۱ (14 November 2012)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟