۱۴ فروردین ۱۳۹۷ (3 April 2018)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ (12 February 2018)
تا الان ۲۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ (12 September 2017)
تا الان ۱۰۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ (22 August 2017)
تا الان ۶۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ (8 May 2017)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ (28 February 2017)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ خرداد ۱۳۹۴ (27 May 2015)
تا الان ۱۷۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ (20 May 2015)
تا الان ۵۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ فروردین ۱۳۹۴ (7 April 2015)
تا الان ۳۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ اسفند ۱۳۹۳ (18 March 2015)
تا الان ۴۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ فروردین ۱۳۹۲ (10 April 2013)
تا الان ۹۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ فروردین ۱۳۹۲ (2 April 2013)
تا الان ۹۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ مهر ۱۳۹۱ (2 October 2012)
تا الان ۳۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ شهریور ۱۳۹۱ (19 September 2012)
تا الان ۱۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ (15 May 2012)
تا الان ۱۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟