۱۳ فروردین ۱۳۹۷ (2 April 2018)
تا الان ۲۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ بهمن ۱۳۹۶ (13 February 2018)
تا الان ۴۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ (21 April 2015)
تا الان ۷۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ اسفند ۱۳۹۳ (25 February 2015)
تا الان ۴۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ (16 May 2012)
تا الان ۴۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ فروردین ۱۳۹۱ (20 March 2012)
تا الان ۳۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟