۲۰ دی ۱۳۹۰ (10 January 2012)
تا الان ۲۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ دی ۱۳۹۰ (6 January 2012)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ آذر ۱۳۹۰ (2 December 2011)
تا الان ۲۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ آذر ۱۳۹۰ (24 November 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ آبان ۱۳۹۰ (18 November 2011)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ آبان ۱۳۹۰ (29 October 2011)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ مهر ۱۳۹۰ (21 October 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ مهر ۱۳۹۰ (14 October 2011)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ مهر ۱۳۹۰ (30 September 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ شهریور ۱۳۹۰ (15 September 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ شهریور ۱۳۹۰ (9 September 2011)
تا الان ۱۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟