۱۳ مهر ۱۳۹۶ (5 October 2017)
تا الان ۳۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ مهر ۱۳۹۶ (27 September 2017)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017)
تا الان ۱۳۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ شهریور ۱۳۹۶ (5 September 2017)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017)
تا الان ۹۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ شهریور ۱۳۹۶ (31 August 2017)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ (12 June 2017)
تا الان ۹۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ (12 June 2017)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ (12 June 2017)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟